> Aktuálne    > Know-how - Systém    > Dotácie - Financovanie    > Reality - Firmy    > O nás
Nachádzate sa na starej neudržiavanej stránke, prejdite na novú ... http://www.mediacoeli.sk
Aktuálne
Nachádzate sa na starej neudržiavanej stránke, prejdite na novú ...

Viac informácii...

10.06.2012: Grantové schémy: Nórsky finan?ný mechanizmus
Finan?ný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finan?ný mechanizmus 2009-2014.
Viac informácii...

07.06.2012: Reality: Fotovoltaická elektráre? 248 kWp, okres Brezno (75/0023)
Nová funk?ná fotovoltaická elektráre? s kompletným zabezpe?ením a právami. Cena: 679 500,- EUR
Viac informácii...

03.06.2012: Vo?né pracovné miesta: Konzultant – obchodník pre komunálnu klientelu
Prax v súvisiacich odboroch vítaná.
Viac informácii...

27.05.2012: Systémová tvorba: Program odpadového hospodárstva
Vecný a ?asový harmonogram prípravy a schva?ovania na roky 2011 - 2015.
Viac informácii...

01.05.2012: Reality: Bytovka, Banská Bystrica (74/0023)
Bytovka v širšom centre Banskej Bystrice, s výhodnou polohou a dopravnou dostupnos?ou. Cena: 500 000,-
Viac informácii...

15.04.2012: Reality: Rodinný dom Banská Bystrica, ?as? Skubín - Podlavice (73/0023) - nájom
Úžitková plocha: 324 m2, výmera pozemku: 1254 m2, cena nájmu: 20 400 EUR/rok.
Viac informácii...

01.03.2012: Eurofondy: Na komunitné centrá ob?ianskej infaštruktúry - pre obce
Na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier.
Viac informácii...

01.03.2012: Eurofondy: Na rozvojové dokumenty regiónov - pre VUC
Na vypracovanie a aktualizácia sektorových rozvojových dokumentov na úrovni regiónov, územných plánov..
Viac informácii...

29.02.2012: Eurofondy: Na obnovite?né zdroje energie - pre firmy
Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu za ú?elom zníženia energetickej náro?nosti.
Viac informácii...

29.02.2012: Eurofondy: Na ú?as? na výstavách a obchodných misiách v zahrani?í - pre firmy
Na ú?as? a technické vybavenie podniku na výstavách, ve?trhoch a misiách.
Viac informácii...

12.02.2012: Zmena organiza?ného ?lenenia spolo?nosti MEDIA COELI ®
V záujme neustáleho rastu efektivity a odbornej úrovne.
Viac informácii...

07.02.2012: Reality: Pozemok v technologickom parku, Vlkanová, okres Banská Bystrica (71/0023)
Výmera: 4000 m2. Vhodné využitie: výroba, skladovanie. Cena: 40 EUR/m2 + DPH.
Viac informácii...

03.02.2012: Reality: Roz?ahlá polyfunk?ná budova s pozemkom, okres Pezinok (70/0023)
Vhodné využitie: nadštandardné rodinné bývanie, sídlo firmy, cestovný ruch, ... Cena: 995 817,- EUR
Viac informácii...

31.01.2012: Udelenie franchisingovej licencie MEDIA COELI ®
Nová franchisingová spolo?nos? MEDIA COELI ® : Stilico, s.r.o., Šancová 84, Bratislava, I?O: 36 82 32 61
Viac informácii...

30.01.2012: Eurofondy: Na regeneráciu sídel - pre obce
Na úpravy areálov, obnovu zelene, detské ihriská, verejné osvetlenie, mosty a lávky.
Viac informácii...

30.01.2012: Eurofondy: Na zavádzanie informa?no-komunika?ných technológií - pre firmy
Na širokopásmový internet, budovanie lokálnych sietí, softvér, hardvér, webové stránky, ...
Viac informácii...

26.01.2012: Grantové schémy: výzva riadená nástrojom finan?ného inžinierstva: JEREMIE
Na vytvorenie fondu rizikového kapitálu - pre finan?ných sprostredkovate?ov
Viac informácii...

24.01.2012: Vo?né pracovné miesto: Projektový manažér
H?adáme externých spolupracovníkov, podmienka: VŠ – špecializácia štatistika + prax v oblasti.
Viac informácii...

16.01.2012: Z?ava po?as celého roka 2012.
Na vypracovanie žiadostí o dotácie z Opera?ného programu Životné prostredie.
Viac informácii...

15.01.2012: Systémová tvorba: Koncepcia rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
Pod?a zákona ?. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.
Viac informácii...

15.01.2012: Systémová tvorba: Stratégia energetickej efektívnosti a Ak?ný plán pre udržate?nú energiu.
Pod?a metodického pokynu Ministerstva hospodárstva SR a príru?ky EÚ.
Viac informácii...

15.01.2012: Grantové schémy: European Local Energy Assistance ( ELENA )
Na prípravu investi?ných projektov v oblasti energetickej efektívnosti a obnovite?né zdroje.
Viac informácii...

09.01.2012: Nový zoznam služieb a cenník.
Viac produktov, nezmenené ceny, na nie?o celoro?ná z?ava.
Viac informácii...

01.01.2012: Licen?ná dohoda na verejne sprístupnené diela MEDIA COELI ®
1. uve?te autora, 2. nepoužívajte komer?ne
Viac informácii...

28.12.2011: Reality: Polyfunk?ná budova Kálnica, okres Nové mesto nad Váhom. (69/0023)
Vhodné využitie: reštaurácia, obchod, služby, sklad, bývanie. Cena: 115 000,- EUR.
Viac informácii...

22.12.2011: Eurofondy: Harmonogram Opera?ného programu Životné prostredie.
Na ochranu ovzdušia a životného prostredia v roku 2012 - pre obce a firmy
Viac informácii...

22.12.2011: Eurofondy: Na cestovný ruch - pre podnikate?ov v cestovnom ruchu
Na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení cestovného ruchu.
Viac informácii...

09.12.2011: Eurofondy: Pre Bratislavský kraj - pre obce a firmy
Na regeneráciu sídiel, hromadnú dopravu, informatizáciu, verejné priestranstva a osvetlenie, cestovný ruch, ...
Viac informácii...

09.12.2011: Reality: Dva pozemky pre chatu, Ve?ký Bysterec, okres Dolný Kubín (68/0023)
Dva rekrea?né stavebné pozemky so stavebným povolením na chaty v severnej ?asti Ve?kej Fatry.
Viac informácii...

29.11.2011: Viano?ná akcia
Z?avy na zavolanie.
Viac informácii...

29.11.2011: Štátne dotácie, eurofondy: Pre komunálnu sféru
Dos? ve?a možností ako získa? peniaze pre obce.
Viac informácii...

27.11.2011: Systémová tvorba: Program vlastnej ?innosti zameranej proti legalizácii príjmov
pod?a 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ?innosti a o ochrane pred financovaním ...
Viac informácii...

26.11.2011: Štátne dotácie: Envirofond
Na separáciu a zhodnocovanie odpadov, výrobu energie a tepla z nízkoemisných a obnovite?ných zdrojov.
Viac informácii...

26.11.2011: Systémová tvorba: Program rozvoja bývania
pod?a 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a m.p. ?. 4/2006 z 19. mája 2006 o programe rozvoja bývania obce.
Viac informácii...

25.11.2011: Štátne dotácie: Zelená investi?ná schéma
Pre fyzické osoby - nepodnikate?ov, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, združenia, nadácie,..
Viac informácii...

23.11.2011: Grantové schémy: kombinácia pre PPP projekty.
JESSICA, JASPERS, TEN-T, TEN-E, TEN–Internet 2020, Project Bond 2020.
Viac informácii...

24.11.2011: Systémová tvorba: Program odpadového hospodárstva
pod?a 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášok MŽP SR 283/2001 Z.z, 509/2002 Z.z.
Viac informácii...

22.11.2011: Know-how: Politické poradenstvo a konzultácie
Ví?az vie kam chce, my vieme kadia? vedie cesta.
Viac informácii...

12.11.2011: Firmy, obchodné podiely: nová zmluva
Nová dohoda o sprostredkovaní obchodných podielov.
Viac informácii...

11.11.2011: O nás: Prednáška o financovaní PPP projektov
Slovak PPP Forum 2011
Viac informácii...

10.11.2011: Eurofondy: Na ú?as? na výstavách - pre firmy a farmárov
Na úhradu nákladov spojených s výstavami v sektore po?nohospodárstva a po?nohospodárskych výrobkov.
Viac informácii...

09.11.2011: Know-how: Služby pre obce a mestá
Rozšírenie služieb pre komunálnu sféru.
Viac informácii...

30.10.2011: Firmy: Vinársky výrobný podnik v Tokajskej vinohradníckej oblasti, okres Trebišov.
Vinársky podnik špecializovaný na zna?kové tokajské vína.
Viac informácii...

01.10.2011: Reality: Výrobný a skladový areál Želiezovce, okres Levice - nájom (64/0023)
Vhodný na bioplynovú stanicu, skladovanie, výrobu, chov zvierat.
Viac informácii...

01.10.2011: Reality: Výrobná alebo skladová hala Želiezovce, okres Levice – nájom
Haly s rozlohou 2 x 928 m2 v obci Želiezovce, vhodné na výrobu alebo sklad.
Viac informácii...

03.09.2011: Štátne dotácie: Na kultúru - pre obce a tretí sektor
Na pamiatky, umenie, festivaly, ...
Viac informácii...

03.09.2011: Štátne dotácie: Na rekonštrukcie obecných budov - pre obce a mestá
Na výstavbu a zhodnotenie budov, verejných priestranstiev a protipovod?ové opatrenia.
Viac informácii...

02.09.2011: Štátne dotácie: Na družobné partnerstvá - pre obce a mestá
Na diskusné a poznávacie stretnutia ob?anov v rámci družobných partnerstiev miest.
Viac informácii...

01.09.2011: Štátne dotácie: Na všeobecne prospešné služby - pre obce a tretí sektor
Na zdravotnú a sociálnu starostlivos?, kultúrne hodnoty, vzdelávanie, životné prostredie, ...
Viac informácii...

30.08.2011: Firmy: VÝROBNÝ AREÁL S NOVOU TECHNOLÓGIOU , Senica (37/0023)
Oplotený výrobný areál v Senici na produkciu bionafty
Viac informácii...

     
 http://www.mediacoeli.sk | e-mail: info@mediacoeli.sk| spracované red.systemom datasoft